За нас

23 години
качествени таксиметрови услуги.

За нас

„ОКей такси“ - Благоевград има собствено мобилно приложение taxi blagoevgrad налично в App Store ,Google Play и Windows Store за поръчка онлайн.
Фирмата е създадена през 1997 г. и извършва таксиметрови услуги в град Благоевград и региона.
Автомобилите работещи в компанията са среден и по-висок клас, което дава сигурност и комфорт на ползващите нашите услуги.
Диспечерския център е модерно оборудван и автоматизиран за по-добра организация на работата и по-високо качество и бързина на предлаганите от нас таксиметрови услуги.
Таксиметровите автомобили са оборудвани с GPS система и таблети за бързо и точно изпълнение на приетите заявки и висока ефективност при обработката им.Затова вече 20 години сме лидери в бранша и определяме стандартите в таксиметровите услуги в Благоевград и региона.

Телефони за поръчка

vivacom 073 / 88 21 21
073 / 83 21 21
0878 / 21 00 00
mtel 0887 / 21 00 00
telenor 0899 / 81 00 00
taxi blagoevgrad okeytaxi
e-mail okeytaxi@abv.bg

Поръчай онлайн

taxi blagoevgrad

mobile operator

Трансфери

от и до летище София.

Извършваме трансфери от и до летище София като ние се ангажираме с цялостната организация (изработка на табелки, настаняване и т.н.), по посрещането на ваши близки, гости или бизнес партньори. Цялата организация и транспорт с или без придружител на цена от 95,00 лв.

Трансфери до туристически обекти.

Организираме и извършваме пътувания (отиване, престой и връщане) до всички туристически обекти и курорти намиращи се на територията на oбщина Благоевград и региона на предварително договорени и фиксирани цени-Рилски манастир, Мелник, Роженски манастир, Банско, Паничище и всички други места, които Вие и вашите гости бихте искали да посетите и разгледате. Фирмите и юридически лица ползващи таксиметрови услуги, могат да се възползуват от опцията за отложено плащане в края на даден период, като Ние се ангажираме с изготвянето и доставянето на фактурите за извършените пътувания. Можем да предложим и предварително договорени и фиксирани цени за пътувания по даден маршрут.

Цени

 • Дневна тарифа
  (06:00ч. - 22:00ч.) - 0,75 лв/км

  Нощна тарифа
  (22:00ч. – 06:00ч.) - 0,85 лв/км

  Първоначална такса - 1,50 лв

  Престой – 0,20 лв/мин

 • Безплатно повикване за мобилните оператори

 • Be Part
  Of Our
  Story!

За фирми

и юридически лица

Фирми и юридически лица ползващи таксиметрови услуги, могат да се възползуват от опцията за отложено плащане в края на даден период, като ние се ангажираме с изготвянето и доставянето на фактури за извършените пътувания. Можем да предложим и предварително договорени и фиксирани цени за пътуване по даден маршрут.

Наредби

Важно

На вниманието на Превозвачите !!!

Във връзка с последните промени в Закона за автомобилните превози и подновяването на разрешителните за 2017г.,Община Благоевград има готовност от 28.11.2016г да приема заявления за издаване на разрешителни за таксиметров превоз на пътници.
Важно е да се знае,че: -Всички издадени досега разрешителни запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 г.,така че е добре по-раничко да се подадат заявленията за подновяване. -Документите,които се изискват са същите с изключение на този от НАП за липса на задължения,който не се изисква като документ,но към датата на подаване на заявлението превозвача не трябва да има задължения за данъци и осигурителни вноски за да не получи отказ,а внесените такси 34,00лв не се връщат.Изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.


Процедурата е следната.
Подава се заявлението с необходимите документи най-добре в началото на декември,за да има време Общината да го изготви. След това най-рано в първия работен ден януари 2017г. данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия т.нар патентен данък в Общината Следва плащане на същия данък,който е в размер на 600лв за една година(за Благоевград) и с получената бележка отивате да си вземете разрешителното,което ще бъде с дата на издаване 01.01.2017,ако сте спазили сроковете за подаване.
От всичко това е видно,че от 00:00ч. на 01.01.2017 до първия работен ден 02.02.2017г ,когато евентуално ще си получите разрешителното,ще имате изготвено такова(с дата 01.01.2017г.),но то няма да бъде във Вас и се надявам това да не създаде проблеми. Също така е ясно,че ако искаш да платиш патентния данък примерно на четири части,ще трябва да подновяваш разрешителното четири пъти в годината и съответно всеки път си плащаш таксите за това. Важно е да се отбележи,че тези условия са определени със закон и Община Благоевград едва ли има правомощия да ги промени,с изключение на размера на Данъка върху таксиметров превоз на пътници (т.нар Патентен данък).
Ето и част от законовите текстове:
Чл. 24а. Разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице за всеки отделен автомобил.В разрешението се вписват данните на водача в случаите, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Разрешението по ал. 1 се издава на регистриран по реда на този закон превозвач, който е подал заявление до кмета на общината, в която ще извършва дейността си по таксиметров превоз на пътници, и: 1. таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
2. регистрираният превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред; изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението по ал. 2, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението. В 14-дневен срок от получаването на заявлението кметът на общината издава разрешението по ал. 1 или със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелствата по ал. 2, т. 1 или 2. За издадените разрешения се води регистър, който е публичен. Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване. Разрешението се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението.

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
В сила от 01.01.2017 г.
§ 1. В глава втора се създава раздел VIII "Данък върху таксиметров превоз на пътници" с чл. 61у - 61щ:
"Раздел VIII
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 61у. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници., като продължи да извършва превоза на същата цена до края на заявения от пътника маршрут.“
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози
Чл. 61ф. (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
Чл. 61х. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 61ц. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 61ч. (1) (Попр. - ДВ, бр. 80 от 2016 г.) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
formula1
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф; БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2)Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
formula2
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 61ш. Данъкът по чл. 61ф се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 61щ. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61ч, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс." § 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 38:
"38. "Таксиметров превоз на пътници" е понятие по смисъла на Закона за автомобилните превози."
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г§ 7. (1) Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени по реда на Закона за автомобилните превози до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 г. (2) Удостоверенията на водачите на леки таксиметрови автомобили, издадени по реда на наредбата по чл. 12а, ал. 5 до влизането в сила на този закон, запазват действието си до 31 декември 2017 г.